ถุงมือยาง คือสัมผัสแรกที่เราได้รับรู้และปกป้องเราไปสู่ อ้อมกอดของแม่ จวบจนทุกๆ วันที่เราเติบโตมา ถุงมือยางยังช่วยปกป้อง เราไปพร้อมกับทุ กช่วงเวลา ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ อาหาร และงานด้านอื่นๆ ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขใน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกสัมผัสในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตั้งแต่ปี2532 บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯจึงมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทกับทุกความเป็นไปได้ ในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ โดยใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง และการมีบุคลากรที่มี ความรู้ความชำ นาญพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ จึงสามารถผลิต

เรามีผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติ

และถุงมือยางสังเคราะห์

ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ทั้งแบบชนิดมีแป้งและไม่มีแป้ง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานเฉพาะทางด้านการแพทย์ และงานอเนกประสงค์ต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพและยา , ด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหาร และ งานที่ต้องคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดี